sakal-branicevo

Da li je tačno da šakal preti da ugrozi domaće životinje na teritoriji opštine Pećinci ili se radi o trošenju budžetskih para? Koliko često lokalne samouprave u dogovoru sa lovcima lažiraju situaciju na terenu da bi delili opštinska pare i time kršili (ne samo) Zakon o lovstvu? Koliko nadležne institucije (ne)sprovode zakone? Zbog ovakvih i sličnih pitanja koja se često postavljaju kada je u pitanju lov, Udruženja Nada za životinje-Riska i Feniks uputila su dopis načelniku Odeljenja za šumarsku i lovnu inspekciju.

Dopis je iniciran tekstom iz štampe iz koga smo saznali da će opština Pećinci i Lovačko udruženje „Obedska bara“ raspisati nagradu za odstrel šakala i organizovati hajku na svojoj teritoriji sa obrazloženjem da se šakal namnožio i da bi mogao da ugrozi domaće životinje. Nagrada od 2.000,00 dinara po šakalu bi trebalo da stimuliše lov i istrebljenje ove vrste sa teritorije opštine (RTV: Nagrade za odstreljivanje šakala).

S obzirom da je Zakonom o lovstvu (Sl. glasnik RS broj 39/93, 44/93, 60/93 članom 12.) predviđeno da ovakve odluke može doneti samo resorni ministar (a ne lokalna samouprava), uputili smo zahtev, načelniku Odeljenja za šumarsku i lovnu inspekciju Uprave za šume pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, da se izvrši kontrola u vezi pomenutih aktivnosti u opštini Pećinci:

  • Da se utvrdi da li postoji planski dokument za održavanje optimalne brojnosti stanja divljači u lovištu tj. da li su planirane mere za održavanje optimalne brojnosti vrsta (šakal) u lovištu u skladu sa Lovnom osnovom (Zakon o divljači i lovstvu RS Sl. glasnik br. 18/2010, član 27, 47.). Napomenuli smo da je šakal ne samo predator već i strvinar i da najavljeno istrebljenje ove vrste nije u skladu sa održavanjem optimalne brojnosti stanja divljači. Stoga je potrebno utvrditi na koji način je utvrđeno brojno stanje populacije divljači po vrstama i strukturi i da li je brojanje divljači utvrđeno u skladu sa stručnim uputstvom.
  • Da se utvrdi da li je organizovana kontrola odstreljene divljači s obzirom na veliki broj odstreljenih životinja, u skladu sa Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane koje moraju da ispunjavaju objekti za promet odstreljene divljači kao i načinu vršenja službene kontrole odstreljene divljači (Sl. glasnik br. 68/10).
  • Da se utvrdi da li su preduzete mere za zaštitu od divljači u skladu sa Pravilnikom o merama za sprečavanje štete od divljači, štete na divljači u postupku i načinu utvrđivanja štete (Sl. glasnik RS br 2/2012, član 3 stav 4. i član 4.).

Ovakve kontrole doprinele bi manjem trošenju i kontroli budžetskih sredstava i uvođenju reda u ovu oblast.