eceae-sajtStatus Posmatrača u Evropskoj koaliciji za ukidanje eksperimenata na životinjama (The European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE) dobili smo maja 2011. godine na sastanku ECEAE koji je održan u Londonu od 10-12. maja, u prostorijama Britanske unije za aboliciju od vivisekcije (British Union for the Abolition of Vivisection, BUAV). Ovo nam je omogućilo da budemo informisani i edukovani o događanjima u oblasti zaštite oglednih životinja u Evropi i svetu. Takođe, možemo da učestvujemo u radu ECEAE koliko nam mogućnosti dopuštaju pa smo u tom smislu odmah uključeni u kampanju Reci NE surovoj kozmetici / NO Cruel Cosmetics Campaign.

Rad na zaštiti oglednih životinja kod nas traje tek nekoliko godina. Zakon o dobrobiti životinja donet je 2009. godine, a Pravilnik o dobrobiti oglednih životinja čiji je puni naziv Pravilnik o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama i sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobiti oglednih životinja, obrascu zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama, načinu nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i o sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu, odnosno sprovođenju ogleda na životinjama, donet je 31. maja 2010., sa početkom primene od 1. maja  2011. godine. Implementacija zakonske regulative u ovoj oblasti je tek na početku, pa nam je status Posmatrača omogućio da utičemo na implementaciju u skladu sa evropskim standardima.

Od oktobra meseca 2019. godine postali smo član ECEAE.