Stupanjem na snagu Zakona o dobrobiti životinja, juna 2009., konačno je institucionalizovana zaštita oglednih životinja kod nas i o njoj je počelo da se govori. Svaka naučnoistraživačka organizacija i sva druga pravna lica koja sprovode oglede na životinjama dužne su da, u okviru svoje organizacije ili zajedno sa drugim naučnoistraživačkim organizacijama, odnosno pravnim licima koja sprovode oglede na životinjama, obrazuju etičku komisiju za zaštitu dobrobiti oglednih životinja.

Etička komisija utvrdjuje način sprovodjenja ogleda na životinjama, u skladu sa Zakonom o dobrobiti, obavlja stručnu kontrolu nad sprovodjenjem ogleda na životinjama, organizuje obuku lica koja sprovode oglede na životinjama, daje stručna mišljenja ministru o etičkoj i naučnoj opravdanosti sprovodjenja ogleda, podnosi redovne godišnje izveštaje ministru.

Etička komisija je dužna da bez odlaganja prekine sprovodjenje ogleda   ako se u toku sprovodjenja ogleda na životinjama postupa suprotno odredbama Zakona o dobrobiti i o tome obavesti Ministartstvo.

U Zakonu o dobrobiti, čl. 33-52. obradjena je tematika zaštite dobrobiti oglednih životinja.

Etička komisija (i Etički savet) je mesto na kome se započinje sa uspostavljanjem zaštite oglednih životinja. Nema drugog načina da se udje u laboratorije institucija u kojima se rade ogledi na životinjama i započne mukotrpna borba za dobrobit bića od kojih je ogromna većina unapred osudjena na smrt. Ovu borbu omogućava mesto laika medju članovima etičke komisije. To mesto pripada nekome iz sveta organizacija za zaštitu životinja, što je takodje definisano u Zakonu o dobrobiti.

Uspostavljanje bilo kog sistema funkcionisanja je uvek teško i bolno za aktere. To je dug i spor proces u toku koga ima raznih prepreka i neprijatnosti za sve one koji učestvuju u njemu, ali je to jedini način da se sistem uspostavi. Pred svima nama koji učestvujemo u radu etičkih komisija je takav proces. S jedne strane su naučnici, naviknuti da nikome van svog sveta ne „polažu račune“, a sa druge strane je laik, član udruženja za zaštitu životinja, kome naučnici moraju da odgovore na pitanja u vezi korišćenja životinja u eksperimentu. Etičku komisiju i prisustvo laika naučnici doživljavaju kao prepreku u svom radu, kao „neprijatelja nauke“. Veoma teško prihvataju činjenicu da treba da poštuju Zakon o dobrobiti i da formiranje etičke komisije nije samo formalno poštovanje zakona, već da time započinju proces promene koji će ispuniti svoj cilj, zaštitu dobrobiti oglednih životinja, samo ako svi njeni članovi budu aktivno angažovani u tome. Prisustvo laika nije korisno samo za životinje, već i za same naučnike. Svaki zatvoren sistem u jednom trenutku postaje podložan korupciji i gubljenju kriterijuma koji vode ka napretku. Jedan od načina da se to spreči je transparentnost u radu i kontrola, u našem slučaju – kontrola upotrebe eksperimentalnih životinja. Etička komisija je telo koje treba da obezbedi da oba ova parametra budu poštovana - da obezbedi uspostavljanje sistema kontrole upotrebe eksperimentalnih životinja, a kroz to i autentičnost eksperimenata, sprečavanje besmislenog ponavljanja. To je pionirski posao, prvi put u istoriji će po dužnosti u laboratoriju ući neko ko je protiv eksperimenata na životinjama. Prvi put za istim stolom sedeće oni koji upotrebu životinja u eksperimentu smatraju potpuno normalnom i oni koji su protiv toga. Zajedno, oni treba da uspostave sistem kontrole koji će sprečiti zloupotrebu životinja u eksperimentalne svrhe, kao i zloupotrebu životinja u toku trajanja eksperimenta, tj. da li ima odstupanja od planiranog eksperimenta i da li su odstupanja opravdana.

Sprečavanje ovih zloupotreba ide u prilog nauci i naučnicima koji se zalažu za nauku zasnovanu na znanju i dokazima, a ne na prepisivanju, lažiranju podataka i izmišljanju nepostojećih varijabli i sklapanju istih u tzv. naučne radove.

Uloga etičkih komisija, je ne samo da spreči zloupotrebu životinja, već i da zaštiti nauku od kvazi naučnika koji produkuju kvazi naučne radove zasnovane na nepotrebnim eksperimentima.

Uloga laika u etičkoj komisiji je da brine o tome da se Zakon o dobrobiti poštuje i primenjuje.

Naše udruženje je imalo svog predstavnika (laik) u Etičkoj komisiji Instituta za istraživanje i razvoj kvaliteta Galenika ad, Zemun, od aprila meseca 2010. do januara meseca 2018. godine, kao i u Etičkoj komisiji Fakulteta veterinarske medicine, od marta meseca 2016. do septembra meseca 2022. godine. Takođe, u Etičkoj komisiji Farmaceutskog fakulteta imamo predstavnika od juna meseca 2016. godine.